De hoofdreden waarom een kredietgever zakelijke zekerheden neemt, is om voorrang te verkrijgen op andere schuldeisers op de opbrengst van het in zekerheid genomen goed in geval van gedwongen recuperatie. Daarmee wijk ze af van het beginsel dat alle schuldeisers gelijk behandeld worden.

Daarenboven worden kredieten overwegend ondersteund met spaardeposito’s die de bank ten allen tijde aan haar cliënten moet kunnen terugbetalen.

Als een kredietgever een persoonlijke zekerheid neemt (bv. borgstelling, …) is dat om aanspraak te kunnen maken op het vermogen van de persoonlijke zekerheid indien de kredietnemer het krediet niet terugbetaalt.

Welke zekerheden kan kredietgever stellen?
Waarborgen op onroerende goederen

De hypotheek is een zakelijk recht op een onroerend goed dat strekt tot zekerheid van een verbintenis. De hypotheekvestiging vormt dus een accessorium aan een hoofdovereenkomst die een krediet(opening) is.

Een hypothecaire inschrijving kan gekoppeld zijn aan een lening of aan een kredietopening. Bij deze laatste kredietvorm beschikt men over de mogelijkheid om opnieuw opnames te doen binnen de kredietopening zodat niet voor elk nieuw krediet een nieuwe hypothecaire inschrijving nodig is.

De kostprijs van een hypothecaire inschrijving is vrij hoog en bestaat uit een registratierecht van 1%, hypotheekrecht (0,3%) en de honoraria van de notaris, kadaster,…enz.

Waarborgen op roerende goederen

Pand op handelszaak

Dit pand slaat op het geheel van waarden die de handelszaak vormen:

  • Machines;
  • Materieel;
  • Schuldvorderingen;
  • Kastegoeden;
  • Voorraden;

Een pand op handelszaak kan worden gevestigd bij onderhandse akte als bij notariële akte. Ze kan enkel gevestigd worden door financiële instellingen.

Vervolgens blijft ze 10 jaar geldig, maar kan verscheidene malen worden hernieuwd.

Boven alles is belangrijk dat door het pand op handelszaak het verpande goed niet wordt onttrokken aan de onderneming.

Waarborgen op specifieke roerende goederen

Een pand kan worden gevestigd op een groot aantal zaken.

Bij voorbeeld: waardepapieren, spaarrekeningen, schuldvorderingen, voorraden,…

Het kan volstaan dat de cliënt zich in een contract verbindt of bij eenvoudige brief verklaart een aantal waardepapieren als waarborg overdraagt.

In tegenstelling tot de hypotheek en het pand op handelszaak moet het verpand goed aan de schuldeiser overgedragen worden en wordt het onttrokken aan de eigenaar (buitenbezitstelling).

  • De in pand gegeven waardepapieren worden in een waarborgdepot geplaatst.
  • De inpandgeving van schuldvorderingen wordt door financiële instellingen vrij frequent als waarborg aanvaard.

Eens de waarborgen gevestigd zijn, dient de onderneming hiermee permanent rekening te houden teneinde te vermijden dat de gevestigde waarborgen worden aangetast en de bank zou overgaan tot opzegging van de lopende kredieten.

Zoals U kan vaststellen zijn zakelijke zekerheden zeer belangrijk gezien ze voorrang geven aan schuldeisers. Aarzel dan ook niet contact op te nemen met AFIconsult indien u hierover meer wil weten.

Auteur: Hugues Blondeel