De reden voor de waardebepaling van uw onderneming kan verschillende uitgangspunten hebben. Elke ondernemer die zijn zaak als een goed huisvader beheert is wel eens aan het denken aan de overdracht van zijn onderneming en de waarde ervan.

Wat is mijn onderneming waard?

U hoort misschien af en toe “Dit bedrijf is zo veel waard of is voor … euro’s verkocht”. Dan hoor ik u als ondernemer denken, “wat als ik mij bedrijf verkoop, hoeveel is het dan waard?”. Nieuwsgierigheid is maar een van de redenen waarom een ondernemer hieraan denkt. Eigenlijk zou elke eigenaar(s) van een klein of middelgroot bedrijf om de 3 of 4 jaar deze waarderingsoefening moeten maken voor zichzelf of laten opmaken door een expert. Deze toetsing geeft namelijk het antwoord aan de ondernemer of hij “waarde creëert” of juist niet.

Familiale overdracht

Het spreekt voor zich dat niet elk bedrijf verkocht wordt, maar dat er vaak een overdracht zal gebeuren van het familiebedrijf naar de kinderen. In dit kader zal het dan ook van belang zijn dat de waarde van de onderneming nauwkeurig wordt bepaald. De kinderen kunnen het bedrijf stapsgewijs overnemen door kleine aandelenpakketten over te nemen van de ouders mits een prijs die op basis van een waardering tot stand is gekomen. Ook als de aandelen zouden geschonken worden is het van belang dat de waarde bepaald wordt waarop de schenkingsrechten van toepassing zijn.

Successieplanning

Een volgende reden voor de waardebepaling van uw onderneming is een doordachte successieplanning. Stel dat twee ondernemers samen een bedrijf oprichten willen ze ingedekt zijn op het ogenblik dat één van hen overlijdt!.  De statuten laten toe dat de langstlevende recht heeft om de aandelen van de eerst stervende over te kopen van zijn erfgenamen.  De oplossing is dat elkeen een overlijdensverzekering afsluit tot de leeftijd van uitdiensttreding met als verzekerde kapitaal de gemiddelde waarde van de vennootschap. Ook hier zal een correcte waardebepaling de basis vormen.

Conflictsituaties

Ook minder aangename aangelegenheden zoals een echtscheiding of een conflict tussen aandeelhouders kan aanleiding gegeven tot een waardering van de onderneming waarbij alle de aandachtspunten van deze reeks nog meer van belang zullen zijn gezien het uitgangspunt hier een conflictsituatie is.

Onderbouwde waardering

Welke ook het motief mag zijn, elke situatie vergt een onderbouwde waardebepaling van de onderneming. Het opstellen van deze waardebepaling gebeurt op basis van de laatste interne balansen die beschikbaar zijn van de onderneming.

Iedere onderneming is uniek en heeft dus specifieke aandachtspunten. In de navolgende reeks focussen we telkens op één bepaald aandachtspunt van de balans of resultatenrekening die een mogelijke impact kan hebben op de waardebepaling van uw bedrijf. Het aangehaalde aandachtspunt kan zowel een positieve als een corrigerende impact hebben op waardering van een bedrijf. We gaan dieper in op de activa en passiva posten, maar het kunnen net zo goed correcties zijn van de resultaten die hierdoor beïnvloed worden.

Bij elke waardering moeten er bepaalde correcties doorgevoerd worden om een correct beeld te geven van de waarde indicatie van de onderneming op dat moment.  Het is dan ook aan de expert om deze correcties te detecteren en te implementeren in de waardering. De berekende waarde kan dan het uitgangspunt vormen voor een eventuele overdracht van het bedrijf naar een nieuwe eigenaar, opvolger of in het kader successie & vermogensplanning of andere doeleinden. Laat U dan ook begeleiden door AFI Consult om tot een correcte waarde te komen.

Auteur: Hugues Blondeel