Het UBO-register

De uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, maatschap en soortgelijke entiteiten moet opgenomen worden in het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’-register).

Wie is de uiteindelijke begunstigde van een maatschap?

Hoewel de maatschap geen rechtspersoonlijkheid bezit, valt ze ook onder de regels die gelden voor een vennootschap. Als uiteindelijke begunstigden van een vennootschap (en dus ook van een maatschap) worden beschouwd:

  • De natuurlijke persoon of personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder; een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang.
  • De natuurlijke persoon of personen die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bijv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht, etc.); de uitoefening van zeggenschap via andere middelen kan met name worden vastgesteld volgens de criteria van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen (voor de vaststelling van de controle over een vennootschap).
  • De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bijv. de genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).

De zaakvoerder van de maatschap zal slechts als uiteindelijke begunstigde kunnen worden opgenomen indien het onmogelijk is om met zekerheid de uiteindelijke begunstigde(n) te bepalen op basis van de twee eerste criteria. Of indien de zaakvoerder op basis van een van de eerste twee criteria als uiteindelijke begunstigde kan worden beschouwd.

Gesplitste eigendom van aandelen

Is de eigendom van aandelen gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, kan zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in aanmerking komen als uiteindelijke begunstigde.

Indien er dus sprake is van een bezit of een controle van meer dan vijfentwintig procent van het kapitaal of van de stemrechten van de maatschap, zal zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker geregistreerd moeten worden. De hoedanigheid van blote eigenaar of vruchtgebruiker moet dan gepreciseerd worden in het voorziene veld ‘opmerkingen’.

Datum waarop iemand UBO werd

Wanneer voor een maatschap gevraagd wordt om de begindatum van de controle in het UBO-register op te nemen, is het niet mogelijk om terug te gaan naar een eerdere datum dan 1 november 2018, datum vanaf wanneer nieuw opgericht maatschappen verplicht moesten worden ingeschreven in de KBO. Maatschappen die voor 1 november 2018 werden opgericht, kunnen in het UBO-register slechts aangeven wie hen sinds 1 november 2018 controleert.

Het is blijkbaar technisch niet mogelijk om een datum in te voeren voor 1 november 2018. De administratie wijst er op dat het wel mogelijk is om in het veld ‘opmerkingen’ een eerdere datum in te voeren die overeenkomt met de oprichting van de maatschap of de datum waarop iemand de controle over de maatschap heeft verworven.

Indien de exacte datum waarop iemand uiteindelijke begunstigde van een maatschap is geworden, onbekend is, wordt aanbevolen om de eerst gekende datum mee te delen, eventueel aangevuld met de opmerking dat de exacte datum niet gekend is.

Verplichte bijlagen

Bij de registratie in het UBO-register moeten een aantal bijlagen verplicht worden toegevoegd, terwijl dit in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 niet voorzien is.

De administratie plant tegen het einde van de maand februari een technische aanpassing in de applicatie zodat de bijlagen niet langer verplicht zijn.

Hebt U de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register voor uw maatschap nog niet in orde gesteld. Neem contact op met AFIconsult en wij doen het nodige voor u.