Het geldstroomoverzicht is een vorm van ‘cash accounting’.

Tegenwoordig gaan de meeste geldstromen niet meer per kas. Bijgevolg lijkt het daarom beter om het kasstroomoverzicht voortaan ‘het geldstroomoverzicht’ te noemen.

Traditioneel onderscheiden we twee rapporteringsvormen:

  • De balans geeft inzicht in de bezittingen, schulden en de vermogenspositie
  • De winst-en-verliesrekening geeft inzicht in het resultaat van het jaar

Daarmee completeert het kasstroomoverzicht het inzicht in het financiële reilen en zeilen van een organisatie. De geldstromen in het kasstroomoverzicht worden gerubriceerd, gebaseerd op de verschillende activiteiten van een organisatie.

Dit zijn geldstromen uit:

  • Operationele activiteiten
  • Investeringsactiviteiten
  • Financieringsactiviteiten
Financiering van de organisatie

Onder de financieringskasstromen vallen alle ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de financiering van de organisatie, of dat nu is via het aantrekken of terugbetalen van financiering of van eigen vermogen.

Materiële, immateriële of financiële vaste activa

Onder de investeringsgeldstromen vallen alle uitgaven die in de balans worden geactiveerd als materiële, immateriële of financiële vaste activa of vlottende beleggingen, of de ontvangsten voor deze investeringen bij afstoten ervan.

Operationele activiteiten

Alle overige geldstromen vallen onder de operationele activiteiten. Deze kasstromen hangen meestal samen met de belangrijkste opbrengst genererende activiteiten van een organisatie, en andere activiteiten die geen financiering- of investeringsactiviteiten zijn. Deze geldstromen leiden vaak direct tot opbrengsten en kosten in de winst-en-verliesrekening. Bovenstaande activiteiten geven aanleiding tot de EBIT van de onderneming.

Liquide middelen

Het geldstroomoverzicht eindigt in de mutatie in de liquide middelen. Een juiste presentatie van deze post is van belang voor een goed inzicht in de liquiditeitspositie en daarmee in de continuïteit van de organisatie. Alleen kas- of banktegoeden of andere activa die binnen een jaar liquide zijn te maken, zoals kortlopende beleggingen, kunnen hieronder worden opgenomen.

Waarom van belang

Bij de balans en de winst-en-verliesrekening spelen waarderingskeuzes een rol, maar het geldstroomoverzicht stoort zich daar meestal niet aan. Daarom zijn ontwikkelingen in het kasstroomoverzicht van opeenvolgende jaren of van verschillende organisaties – bijvoorbeeld in dezelfde sector – vaak makkelijker te vergelijken dan de resultatenrekeningen van die organisatie(s). Veel gebruikers van jaarrekeningen hechten groot belang aan het geldstroomoverzicht.

Het geldstroomoverzicht biedt dus een extra dimensie voor het inzicht in de cash accounting en de continuïteit van een organisatie.

Auteur: Hugues Blondeel