Hieronder een overzicht van de financieringen in alle soorten & vormen die het meest voorkomen bij KMO’s.

Leningen op korte of langere termijn

Bij de bank kan je terecht voor leningen op zowel korte (< 1 jaar) als lange (> 1 jaar) termijn.

De belangrijkste producten op korte termijn zijn kaskredieten en vaste voorschotten.

Kaskredieten

Kaskredieten hebben als doel om kortstondige tekorten, door periodiek terugkomende liquiditeitstekorten in de exploitatiecyclus van de onderneming, op te vangen.

Maar de kostprijs wordt bepaald door een provisie op de toegestane kredietlijn die verkregen wordt en de rente op de werkelijk opgenomen bedragen. Het is een soepele financieringsvorm, maar relatief dure kredietvorm.

Wentelkredieten

Dit is een kredietvorm op middellange tot lange termijn dat opneembaar is in opeenvolgende vaste voorschotten op korte termijn en waarbij de kredietverstrekker zich contractueel reeds heeft verbonden de voorschotten te verstrekken.

Het krediet wordt zo ter beschikking van de onderneming gesteld in de vorm van opeenvolgende, kortlopende leningen ( s t r ai g h t l o a n s of voorschotten) waarbij de modaliteiten van deze toekomstige voorschotten reeds bepaald zijn bij het afsluiten van de kredietovereenkomst en geen bijkomende negotiaties vergen.

Een straight loan of voorschot op vaste termijn is een kredietvorm op korte termijn die vergelijkbaar is met een kaskrediet maar waarbij de termijn en de te betalen interestvergoeding van bij de aanvang vastliggen. Het krediet wordt in één keer opgenomen en op vervaldag integraal terugbetaald, samen met de voor die periode verschuldigde interest. Wanneer de kredietovereenkomst voorziet in opeenvolgende straight loans wordt vaak de term wentelkrediet ( r o ll – o v e r k r e di e t ) gehanteerd.

Bij een wentelkrediet wordt het toegestane krediet in principe stelselmatig afgebouwd doordat op iedere vervaldag het opgenomen kapitaal van een kortlopende lening integraal wordt terugbetaald en de mogelijkheid tot heropname wordt verminderd volgens een overeengekomen aflossingsplan. De onderneming is echter niet verplicht om steeds het nog beschikbare krediet opnieuw op te nemen.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een kortlopend krediet voor de voorfinanciering van gegarandeerde inkomsten in de toekomst.

Tijdelijke liquiditeitstekorten kunnen hiermee worden opgevangen. De zekerheid van de toekomstige inkomsten zal grondig aangetoond moeten worden. Meestal zal de kredietgever de inpandgeving van gegarandeerde inkomsten vragen.

Bedrijfskapitaalkredieten

Bij de grotere ondernemingen is de financieringen, soorten & vormen afhankelijk van een bepaalde cyclus en de nood aan bedrijfskapitaal. Bedrijfskapitaalkredieten dienen voor de financiering van het werkkapitaal van een onderneming. Dit soort krediet wordt doorgaans aangegaan voor een middellange termijn. Het is een interessante tool voor ondernemingen waarbij de tijd tussen productie en verkoop zeer lang is.

Investeringskredieten

Investeringskredieten zijn lange termijn-kredieten. De te betalen rente kan op voorhand vastgelegd worden of er kan geopteerd worden voor variabele formules. Banken brengen deze lange termijn-kredieten onder verschillende varianten en commerciële benamingen.

Conclusie

Met alle deze soorten & vormen van financieringsvormen komen uiteraard waarborgen ter sprake. Geen krediet zonder waarborg!