Zinvol beleggen in uw vennootschap, een belegging in DBI-Bevek fondsen kan een fiscale oplossing zijn.

1.      Wat zijn Beveks

Beveks zijn beleggingsvennootschappen met een veranderlijk kapitaal onder Belgisch recht.

2.      Hoe worden deze belegging boekhoudkundig verwerkt?

Een belegging in Equities wordt in principe opgenomen onder de geldbeleggingen.

3.      Welke waarde uitdrukken

Een beleggingsportefeuille wordt in de boekhouding opgenomen aan de aanschaffingswaarde. Schommelingen in de waarde moeten in principe niet als dusdanig worden geboekt zolang de effecten niet verkocht worden, behalve wanneer de marktwaarde van de effecten op datum van de afsluiting van het boekjaar lager zou zijn dan de aanschaffingswaarde. In geval van een dividend is het de aanschaffingswaarde op het ogenblik van de wederbelegging die relevant is.

4.      DBI voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen genieten van de DBI-aftrek, zijn kort samengevat de volgende:

  • De vennootschap die de dividenden uitkeert is een normaal belaste vennootschap (“taxatievoorwaarde”);
  • De verkrijgende vennootschap heeft de aandelen voor een ononderbroken periode van minimaal 1 jaar in volle eigendom;
  • De verkrijgende vennootschap heeft een minimale participatie van 10% of met een aanschaffingswaarde van 2,5 miljoen euro.
5.      Wat is er bijzonder aan deze DBI Bevek fondsen?

Fondsen moeten wat betreft de distributiedeelbewijzen kwalificeren als DBI-bevek, ze moeten met andere woorden voldoen aan de voorwaarden van artikel 203, §2, al.2 WIB. In de statuten van deze beleggingsvennootschappen moet namelijk clausules opgenomen zijn dat deze deelbewijzen voorzien in de jaarlijkse verplichte uitkering van tenminste 90% van de netto-inkomsten die de bevek heeft verkregen. Voor uitgekeerde dividenden of gerealiseerde meerwaarden op deelbewijzen van DBI-beveks geldt een bijzonder fiscaal regime, zoals hieronder wordt uitgelegd.

6.      Fiscale behandeling dividenden DBI Bevek

De dividenden die door de fondsen worden uitgekeerd komen in aanmerking voor het regime van de definitief belaste inkomsten (DBI). Dit betekent dat in principe 100% (vanaf 2019) van het ontvangen dividend mag worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt echter alleen voor zover het uitgekeerde dividend zelf afkomstig is van dividenden die van het DBI regime zouden kunnen genieten of van meerwaarden op aandelen die in aanmerking komen voor een fiscale vrijstelling. De fondsen zullen een ventilatie moeten voorbereiden van het dividend waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen het deel van het dividend dat wel in aanmerking komt voor DBI-aftrek en het gedeelte dat niet in aanmerking komt. Deze ventilatie zal jaarlijks moeten ter beschikking gesteld worden aan de beleggers.

7.      Wat met de voorheffing?

Aangezien het Belgische fondsen zijn wordt er 30% Belgische roerende voorheffing ingehouden op de dividenden die door het fonds worden uitgekeerd. Deze voorheffing kan echter worden verrekend met de vennootschapsbelasting die de vennootschap verschuldigd is.

8.      Fiscale behandeling bij inkoop van deelbewijzen door de DBI Bevek fondsen

De meerwaarde ingeval van uitstap uit de fondsen is op fiscaal vlak als een dividend te beschouwen. Deze “meerwaarde” op distributiedeelbewijzen in het fonds kan voor een vennootschap die houder is van deelbewijzen onder het DBI-regime vallen en aldus – al dan niet volledig – worden vrijgesteld. Zoals voor dividenden, kan de bevek op verzoek een ventilatie ter beschikking stelen van de meerwaarde tussen het “goede” deel en het “slechte” deel (dat niet in aanmerking komt voor DBI-aftrek).

En belangrijk: voor beleggingen in fondsen geldt er geen minimale houdperiode, noch een minimale participatiegrens. Op fiscaal vlak hebben DBI-beveks dus onmiskenbaar een streepje voor op beleggingen in individuele aandelen.

9.      Impact op het KMO tarief

Eén van de voorwaarden om van het verlaagd kmo-tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten is dat de vennootschap geen aandelen aanhoudt waarvan de aanschaffingswaarde hoger is dan 50% van de gerevaloriseerde waarde van het kapitaal of van het kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden.

10. Invloed op de notionele intresten

De wet voorziet dat de basis voor de berekening van de notionele intrestaftrek moet worden verminder met de fiscale nettowaarde van alle aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor het DBI-regime. Aangezien, zoals hoger vermeld, de door de fondsen uitgekeerde dividenden inderdaad onder het DBI-regime vallen moet de fiscale nettowaarde van de distributiedeelbewijzen in de fondsen worden afgetrokken van de basis voor de berekening van de notionele intrestaftrek.

Zoals u kan vaststellen heeft een belegging in een DBI-Bevek fondsen toch een aantal grote voordelen ten opzichte van gewone aandelen beleggingen. Let wel, deze beleggingsfondsen zijn ook onderhevig aan risico’s gezien ze 100% in aandelen beleggen. Met de huidige Covid-19 crisis bent U maar beter gewaarschuwd. Laat U daarom met raad en daad bijstaan door een expert die u kan bijstaan om de juiste beleggingsstrategie met u uit te tekenen.

Auteur: Hugues Blondeel