Een goed management streeft steeds naar een ideale verhouding tussen het financieren van haar activiteiten met eigen middelen en met “vreemd” kapitaal. Bijgevolg, wie spreekt van vreemd vermogen, spreekt over kredieten. En daar horen nu eenmaal waarborgen bij. Daarom is het van belang om te weten welke soorten waarborgen er zijn.

Waarom waarborgen?

Afhankelijk van de financiële toestand van de kredietaanvrager en van de door de financiële instelling gevolgde kredietpolitiek worden er al dan niet waarborgen geëist bij het toekennen van het krediet.

Daarenboven kan de kostprijs voor de vestiging van de onderscheiden waarborgen aanzienlijk verschillen.

Een aantal waarborgen heeft slechts betrekking op een gelimiteerd deel van het vermogen van de onderneming.

Andere waarborgen zijn veel ruimer en nog andere hebben betrekking op vermogen dat zich buiten de onderneming bevindt.

Informatie voor derden

Buiten de balans vallende regelingen kunnen een belangrijke invloed hebben op de vennootschap. Ze kunnen zowel risico’s als voordelen met zich meebrengen die de financiële positie van de vennootschap kunnen beïnvloeden.

Daarom is het belangrijk dat derden geïnformeerd worden over die buiten de balans afgesloten regelingen.  Iedere onderneming heeft de verplichting om de waarborgen waarmee ze bezwaard zijn te vermelden in de toelichting van haar jaarrekening.

Soorten

Traditioneel maakt men een onderscheid tussen zakelijke, persoonlijke en morele zekerheden.

  • Zakelijke zekerheden hebben betrekking op goederen die een intrinsieke waarde hebben.
  • Persoonlijke zekerheden houden een vorderingsrecht in op één of verscheidene personen.
  • Morele zekerheden bieden geen sluitende juridische garantie voor de krediet-verstrekker en drukken eerder de intenties uit van de kredietnemer.

De verschillende soorten waarborgen zijn zeer complex en dus is de gekozen waarborgen van groot belang voor de onderneming aangezien delen van het patrimonium ten gevolge van de vestiging van bepaalde waarborgen niet langer vrij beschikbaar zijn, of de kostprijs van de geëiste waarborgen vrij hoog ligt. Laat U dus terdege informeren door AFIconsult.