Bij de bepaling van de waarde van een bedrijf gebruikt men vaak de term Equity value, het financieel lexicon brengt in de begrippen lijst verduidelijking. De waarde van de aandelen van een bedrijf, ook de Equity value genoemd zijn woorden die vaak gebruikt worden bij bedrijfswaarderingen. In dit financieel lexicon (begrippen lijst) vinden we de voornaamste definities terug.

Aandelentransactie (“Share deal”) Een overeenkomst waarbij de aandelen van het bedrijf verhandeld worden.
Deze staat in tegenstelling tot een ‘activatransactie’ waarbij enkel de activa van het bedrijf verhandeld worden.
Aandelenwaarde (“Equity value”) De EQ (Equity value) is de marktwaarde van de aandelen van het bedrijf, die men bekomt door van de ondernemingswaarde (Enterprise value) de netto schulden af te trekken. Het gaat hier wel degelijk om de marktwaarde van het eigen vermogen, wat verschillend kan zijn (en in de meeste gevallen ook is) van de boekwaarde van het eigen vermogen.
Activa transactie (“Asset deal”) Een overeenkomst waarbij niet de aandelen maar wel de activa van het bedrijf verkocht worden. Dit heeft een aantal gevolgen op financieel, juridisch en fiscaal vlak dan een aandelentransactie, maar soms is een activatransactie te verkiezen.
Adjusted Equity Value De Intrinsieke waarde, Substantiële waarde of “Adjusted Equity Value” van een bedrijf is een manier van waardebepaling die voornamelijk wordt toegepast voor holdings, vastgoedvennootschappen en vennootschappen in liquidatie. Die bekom je door het Eigen Vermogen te corrigeren met de onder- en overwaarderingen van de verschillende activa en passiva in de balans.
Blind Profile Een Blind Profile wordt opgemaakt als eerste voorstelling van een bedrijf voor een mogelijke overnemer of investeerder. Dit is een anoniem profiel waarbij er toch een eerste indruk kan worden gevormd over het bedrijf dat zich te koop stelt of dat kapitaal zoekt. Indien de eerste indruk van de investeerder of overnemer op basis hiervan positief is, dan kan hij vragen voor meer informatie. Indien de overlater of bedrijf dat kapitaal zoekt akkoord is, dan kan worden overgegaan tot het tekenen van een NDA (Non Disclosure Agreement) of vertrouwelijkheidsverklaring vooraleer gedetailleerd informatie terbeschikking wordt gesteld.
Boekenonderzoek (“Due Diligence”) Onder ‘Due Diligence’ of ”Boekenonderzoek’ verstaat men de audit die wordt uitgevoerd naar aanleiding van een aankoop van, of een investering in een onderneming. Dit gebeurt op vraag van de potentiële koper of op initiatief van de verkoper die zichzelf kritisch wil laten doorlichten. De bedoeling ervan is de exacte waarde en situatie van de onderneming te bepalen. Due diligence is een volledige analyse van de onderneming. Hierbij wordt het patrimonium van de onderneming geïnventariseerd, alsook de risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd of kan mee geconfronteerd worden. Alle facetten van de onderneming worden overlopen: strategie, de business zelf (sales, markt & marketing, productie), IT, het juridische, HR & personeel, Financieel, …
Comfort Letter Een comfort letter is een document dat wordt gevraagd aan kandidaat-investeerders in een bedrijf, waar zij aan de verkoper of het bedrijf het nodige “comfort” moeten kunnen geven omtrent onder andere hun financiële mogelijkheden.
Confidentialiteitsovereenkomst Een NDA (Non Disclosure Agreement), Confidentialiteitsovereenkomst of Geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen partijen voorafgaandelijk aan onderhandelingen en verdere besprekingen voor eventuele participatie in, of overname van een bepaald bedrijf. Hierbij verklaren beide partijen om de informatie die zal uitgewisseld worden in het kader van deze onderhandelingen confidentieel te behandelen, op straffe van schadevergoeding.
Data room De zaal of ruimte (kan ook elektronisch zijn) waarin bepaalde gegevens worden verzameld over de onderneming die het voorwerp uitmaakt van de transactie. De kandidaat-koper of -investeerder krijgt toegang tot deze gegevens en kan zich op die manier een goed beeld vormen van de onderneming. De toegang tot en het bezoek aan een data room wordt geregeld door strenge regels, de data room rules.
DCF methode DCF (Discounted Cash Flow) is een waarderingsmethode die de toekomstige kasstromen inschat en ze vervolgens verdisconteert. Dit model wordt meestal gebruikt bij ondernemingen die het voornamelijk moeten hebben van toekomstige groei of waarvan de huidige kasstromen niet representatief zijn voor de toekomst, maar heeft als nadeel dat ze heelwat veronderstellingen bevat.
Discounted Cash Flow methode DCF (Discounted Cash Flow) is een waarderingsmethode die de toekomstige kasstromen inschat en ze vervolgens verdisconteert. Dit model wordt meestal gebruikt bij ondernemingen die het voornamelijk moeten hebben van toekomstige groei of waarvan de huidige kasstromen niet representatief zijn voor de toekomst, maar heeft als nadeel dat ze heelwat veronderstellingen bevat.
Earn-out Het deel van de verkoopprijs van de onderneming dat in de toekomst wordt betaald en afhankelijk is van bepaalde objectieven (zoals bijvoorbeeld het behoud van omzet, winst, klanten of personeel). De discussie die hieromtrent vaak ontstaat is het feit of diegene die recht heeft op de earn-out ook nog voldoende invloed heeft op de te bereiken objectieven. Ook wanneer de onderneming na de transactie wordt geïntegreerd in een groter geheel kunnen discussies ontstaan, omdat de objectieven van het individuele bedrijf dan nog vaak moeilijk meetbaar zijn.
EBIT EBIT (Earnings Before Intrest & Taxes) is een andere term voor bedrijfsresultaat: de netto-omzet min de gemaakte bedrijfskosten om die omzet te behalen. De financiële kosten, belastingen en uitzonderlijke resultaten worden buiten beschouwing gelaten. In het Nederlands wordt ook wel de term bedrijfswinst of operationele winst gebruikt.
EV De EV (Enterprise Value) of ondernemingswaarde is de totale waarde van het bedrijf, dus de marktwaarde van alle aandelen en de marktwaarde van alle schulden samen. Deze ‘Enterprise value’ kan op verschillende manieren worden berekend, bijvoorbeeld via Discounted Cash Flow methode of via de methode van Multiples.
Gewogen gemiddelde kapitaalkost (“Weighted Average Cost of Capital”) De WACC (Weighted Average Cost of Capital) is de ‘gewogen gemiddelde kapitaalkost’ van een bedrijf. Deze wordt gebruikt om de toekomstige kasstromen te verdisconteren in de Discounted Cash Flow methode en is eigenlijk het rendement dat het bedrijf moeten behalen om zowel zijn aandeelhouders als zijn schuldeisers te kunnen vergoeden.
Groeikapitaal Groeikapitaal is kapitaal dat aangebracht wordt door investeerders of aandeelhouders om een bedrijf verder uit te bouwen, te laten investeren, door te laten groeien. Dit kan zowel gaan om de extra financiering van de bestaande activiteiten, een activiteit die in het verlengde hiervan ligt, of in een totaal nieuwe markt.
Hedge Fund Een hedge fund is een investeringsfonds dat een veel grotere vrijheidsgraad heeft om te investeren dan andere beleggingsfondsen. Zij kunnen investeren in verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash, grondstoffen, edele metalen, …), en kunnen dit doen in combinatie met een aantal technieken die buiten het traditionele beheer van investeringen vallen, zoals bijvoorbeeld het verkopen van geleende effecten, of bijvoorbeeld het investeren met geleend geld. Omdat de investeringsstrategie van dergelijke fondsen soms complex is en omdat dergelijke fondsen meestal minder gereglementeerd zijn, zijn investeringen daarin veelal voorbehouden voor professionele investeerders.
Informatiememorandum Een Informatiememorandum of ‘Information Memorandum’ is een document dat wordt opgemaakt in het kader van een kapitaalstransactie van een bedrijf. Het bevat onder meer een nauwkeurige omschrijving van de activiteit, de markt, de concurrentie, het business model, het management en personeel en de financiële performantie van het bedrijf.
Intentieverklaring (“Letter of intent”) Een LOI (Letter of intent) of een ‘Intentieverklaring’ is een schriftelijke overeenkomst waarin beide partijen de intentie uitschrijven/bevestigen om tot een bepaalde deal te komen. Deze intentie kan bindend (binding) of niet-bindend (non-binding) zijn. Dit geeft nog geen volledige garantie, maar bevestigt toch duidelijke de wil tot samenwerken. Deze overeenkomsten worden in de praktijk niet lichtzinning ondertekend omdat ze ook juridische gevolgen kunnen hebben.
Intrinsieke waarde De Intrinsieke waarde, Substantiële waarde of “Adjusted Equity Value” van een bedrijf is een manier van waardebepaling die voornamelijk wordt toegepast voor holdings, vastgoedvennootschappen en vennootschappen in liquidatie. Die bekom je door het Eigen Vermogen te corrigeren met de onder- en overwaarderingen van de verschillende activa en passiva in de balans.
LBO LBO (Leveraged Buyout) is een methode van overname waarbij de financiering van de overname voornamelijk berust op geleend geld, dat moeten worden terugbetaald met cash flows die door het overgenomen bedrijf zelf moeten worden gegenereerd. De activa en/of de aandelen van het overgenomen bedrijf worden hierbij als onderpand voor de lening gebruikt. Op deze manier kunnen investeerders een bedrijf overnemen met een beperkte(re) inzet van eigen kapitaal.
Leveraged buy out LBO (Leveraged Buyout) is een methode van overname waarbij de financiering van de overname voornamelijk berust op geleend geld, dat moeten worden terugbetaald met cash flows die door het overgenomen bedrijf zelf moeten worden gegenereerd. De activa en/of de aandelen van het overgenomen bedrijf worden hierbij als onderpand voor de lening gebruikt. Op deze manier kunnen investeerders een bedrijf overnemen met een beperkte(re) inzet van eigen kapitaal.
LOI Een LOI (Letter of intent) of een ‘Intentieverklaring’ is een schriftelijke overeenkomst waarin beide partijen de intentie uitschrijven/bevestigen om tot een bepaalde deal te komen. Deze intentie kan bindend (binding) of niet-bindend (non-binding) zijn. Dit geeft nog geen volledige garantie, maar bevestigt toch duidelijke de wil tot samenwerken. Deze overeenkomsten worden in de praktijk niet lichtzinning ondertekend omdat ze ook juridische gevolgen kunnen hebben.
M&A M&A (Mergers & Acquisitions) is een alomgebruikte term om fusies en overnames van bedrijven aan te duiden. Een fusie is de situatie waarbij 2 ongeveer gelijkwaardige bedrijven samengaan en de directie van de 2 bedrijven gezamenlijk een nieuwe directie vormen. Bij een overname van bedrijven gaat het eerder om ongelijkwaardige bedrijven. Deze laatste kan vriendschappelijk of vijandig zijn. Voorafgaandelijk wordt er een Due Diligence uitgevoerd.
Management buy in Bij een MBI (Management buy in) investeren externe managers in een bepaald bedrijf: zij kopen zich met andere woorden in. Hierbij is het doel van de nieuwe investeerders om niet alleen financieel te participeren, maar eveneens om een managementrol op te nemen. Dit zorgt ook voor een veel grotere binding (management is ook eigenaar) van het management aan het bedrijf.
Management buy out Bij een MBO (Management buy out) koopt het bestaande management van een bedrijf het bedrijf over van de eigenaars: ze kopen de eigenaars met andere woorden uit al dan niet met de hulp van externe financiers. Dit geeft een zeer belangrijk signaal van vertrouwen, gezien de “insiders” bereid zijn om zelf risico te nemen met hun privé-vermogen binnen het bedrijf. Dit zorgt ook voor een veel grotere binding (management wordt ook eigenaar) van het management aan het bedrijf. Dergelijke buy-outs zijn over het algemeen zeer succesvol.
MBI Bij een MBI (Management buy in) investeren externe managers in een bepaald bedrijf: zij kopen zich met andere woorden in. Hierbij is het doel van de nieuwe investeerders om niet alleen financieel te participeren, maar eveneens om een managementrol op te nemen. Dit zorgt ook voor een veel grotere binding (management is ook eigenaar) van het management aan het bedrijf.
MBO Bij een MBO (Management buy out) koopt het bestaande management van een bedrijf het bedrijf over van de eigenaars: ze kopen de eigenaars met andere woorden uit al dan niet met de hulp van externe financiers. Dit geeft een zeer belangrijk signaal van vertrouwen, gezien de “insiders” bereid zijn om zelf risico te nemen met hun privé-vermogen binnen het bedrijf. Dit zorgt ook voor een veel grotere binding (management wordt ook eigenaar) van het management aan het bedrijf. Dergelijke buy-outs zijn over het algemeen zeer succesvol.
Memorandum of Understanding Een MOU of Memorandum of Understanding is een overeenkomst tussen partijen waarbij een gemeenschappelijke wil bestaat om tot een bepaalde actie over te gaan, zonder dat deze overeenkomst een bindende vorm heeft.
MOU Een MOU of Memorandum of Understanding is een overeenkomst tussen partijen waarbij een gemeenschappelijke wil bestaat om tot een bepaalde actie over te gaan, zonder dat deze overeenkomst een bindende vorm heeft.
Multiples Methode De Rendementswaarde of ‘Multiples methode’ is een waarderingsmethode voor een onderneming met als uitgangspunt dat de waarde van de onderneming bepaald wordt door het rendement die ze genereert, onafhankelijk van de waarde van de activa. Dit door een multiple (die afhankelijk is van sector, situatie, …) te nemen van bijvoorbeeld EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) of EBIT of omzet of een andere maatstaf die gangbaar is voor vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven of voor recente investeringstransacties in vergelijkbare bedrijven. Omwille van de eenvoud is dit een courant gebruikte waarderingsmethode.
NDA Een NDA (Non Disclosure Agreement), Confidentialiteitsovereenkomst of Geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen partijen voorafgaandelijk aan onderhandelingen en verdere besprekingen voor eventuele participatie in, of overname van een bepaald bedrijf. Hierbij verklaren beide partijen om de informatie die zal uitgewisseld worden in het kader van deze onderhandelingen confidentieel te behandelen, op straffe van schadevergoeding.
Non Disclosure Agreement Een NDA (Non Disclosure Agreement), Confidentialiteitsovereenkomst of Geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen partijen voorafgaandelijk aan onderhandelingen en verdere besprekingen voor eventuele participatie in, of overname van een bepaald bedrijf. Hierbij verklaren beide partijen om de informatie die zal uitgewisseld worden in het kader van deze onderhandelingen confidentieel te behandelen, op straffe van schadevergoeding.
Ondernemingswaarde (“Enterpise Value”) De EV (Enterprise Value) of ondernemingswaarde is de totale waarde van het bedrijf, dus de marktwaarde van alle aandelen en de marktwaarde van alle schulden samen. Deze ‘Enterprise value’ kan op verschillende manieren worden berekend, bijvoorbeeld via Discounted Cash Flow methode of via de methode van Multiples.
Risicokapitaal (“Private equity”) Private equity, risicokapitaal of durfkapitaal zijn brede termen die verwijzen naar investeringen in ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn, en staat dus in tegenstelling tot ‘publiek kapitaal’ of ‘public equity’. Het risico van dergelijke investeringen is doorgaans hoger omdat er geen publieke dagelijkse markt is, maar dit biedt dan ook weer kansen op veel hogere rendementen. Meestal is het de bedoeling van de ‘private equity’ investeerder om na een termijn van 5 tot 7 jaar terug uit te stappen (exit).
Share Purchase Agreement (“Overeenkomst tot overname van aandelen”) Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper van de aandelen van het bedrijf. Deze bevat naast een omschrijving van het voorwerp, de prijs en de betalingsmodaliteiten een aantal andere clausules zoals waarborgen, verklaringen van juistheid, overdrachtsregeling en niet-concurrentiebeding.
SPA Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper van de aandelen van het bedrijf. Deze bevat naast een omschrijving van het voorwerp, de prijs en de betalingsmodaliteiten een aantal andere clausules zoals waarborgen, verklaringen van juistheid, overdrachtsregeling en niet-concurrentiebeding.
Vendor loan (“verkoperslening”) Een lening die wordt gegeven door de verkoper van het bedrijf, en die als het ware een vorm van uitgestelde betaling van de koopprijs betreft omdat x% van de aankoopprijs maar na een bepaalde tijd moeten worden voldaan. De hoogte van deze uitgestelde betaling kan ook afhankelijk zijn van bepaalde voorwaarden of parameters.
WACC De WACC (Weighted Average Cost of Capital) is de ‘gewogen gemiddelde kapitaalkost’ van een bedrijf. Deze wordt gebruikt om de toekomstige kasstromen te verdisconteren in de Discounted Cash Flow methode en is eigenlijk het rendement dat het bedrijf moeten behalen om zowel zijn aandeelhouders als zijn schuldeisers te kunnen vergoeden.

Aandelentransactie (“Share deal”)

Een overeenkomst waarbij de aandelen van het bedrijf verhandeld worden.
Deze staat in tegenstelling tot een ‘activatransactie’ waarbij enkel de activa van het bedrijf verhandeld worden.

De EQ (Equity value) is de marktwaarde van de aandelen van het bedrijf, die men bekomt door van de ondernemingswaarde (Enterprise value) de netto schulden af te trekken. Het gaat hier wel degelijk om de marktwaarde van het eigen vermogen, wat verschillend kan zijn (en in de meeste gevallen ook is) van de boekwaarde van het eigen vermogen.

Activa transactie (“Asset deal”)

Een overeenkomst waarbij niet de aandelen maar wel de activa van het bedrijf verkocht worden. Dit heeft een aantal gevolgen op financieel, juridisch en fiscaal vlak dan een aandelentransactie, maar soms is een activatransactie te verkiezen.